κατοικία prevod, Grcko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: κατοικία

Smer prevoda: grcki > srpski

κατοικία [ N/A ]

boravište [ imenica ]

Boravak, prebivalište.

κατοικία [ N/A ]

domicil [ muški rod ]

Zavičaj, stalno mesto stanovanja, prebivalište, stan; trg. mesto u kome treba da se plati jedna menica.
Stalno boravište, dom, naselje; zavičaj (lat.)

κατοικία [ N/A ]

mesto stanovanja [ imenica ]

Κατοικία [ N/A ]

nastamba [ ženski rod ]

Naselje, nastan.

κατοικία [ N/A ]

obitalište [ imenica ]

Prebivalište, stan.

κατοικία [ N/A ]

odmorište [ imenica ]

κατοικία [ N/A ]

prebivalište [ imenica ]

Dom, stan, obitavalište.

κατοικία [ N/A ]

rezidencija [ ženski rod ]

Mesto stalnog prebivanja, boravište, prebivalište, stan; naročito: mesto stalnog boravka poglavara zemlje, prestoni grad, prestonica; dvor; mesto stalnog prebivanja visokog crkvenog dostojanstvenika, npr. patrijarha, episkopa, biskupa itd. kao i njegov dvor. (lat.)

κατοικία [ N/A ]

stambena kuća [ ženski rod ]Moji prevodi