Kako da...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili u svakodnevnoj komunikaciji. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Dokumenti - Opšte

Gde mogu da nađem obrazac za ____?
Where can I find the form for ____ ?
Na pitanje gde možete pronaći obrazac
Kada je [dokument] izdan?
When was your [document] issued?
Na pitanje kada je dokument izdat
Gde je izdan vaš [dokument]?
Where was your [document] issued?
Na pitanje gde je izdat dokument
Kada ističe vaš lični dokument?
When does your ID expire?
Pitajte kada ističe ID
Možete li mi pomoći da ispunim obrazac?
Could you help me fill out the form?
Na pitanje da li vam neko može pomoći u popunjavanju formulara
Koje dokumente treba da ponesem za __________?
What documents should I bring for __________ ?
Na pitanje koje dokumente morate da donesete
Da biste se prijavili za [dokument], morate navesti najmanje_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Navodeći šta sve trebate da biste podneli zahtev za dokument
Moj [dokument] je ukraden.
My [document] has been stolen.
Navodeći da je jedan od vaših dokumenata ukraden
Ispunjavam ovu prijavu u ime _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Navodeći da popunjavate prijavu u ime nekog drugog
Informacije su poverljive.
The information is confidential.
Navodeći da su informacije poverljive i da se neće ustupiti trećim licima
Možete li mi dati potvrdu za ovu prijavu?
Can you give me a receipt for this application?
Na pitanje da li možete da dobijete potvrdu za prijavu

Dokumenti - lični podaci

Kako se zoveš?
What is your name?
Pitaj za nečije ime
Možete li mi reći svoje mesto i datum rođenja?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pitajući za nečije mesto i datum rođenja
Gde ti živiš?
Where do you live?
Na pitanje gdje neko živi
Koja je Vaša adresa?
What is your address?
Tražim nečiju adresu
Koje je tvoje državljanstvo?
What is your citizenship?
Tražiti nečije državljanstvo
Kada ste stigli u [zemlju]?
When did you arrive in [country]?
Na pitanje kada je neko stigao u tu zemlju
Možete li mi pokazati svoju ličnu kartu?
Could you please show me your ID?
Tražite od nekoga da vam pokaže ličnu kartu

Dokumenti - Porodični status

Moj bračni status je ___________.
My marital status is ___________.
Navodeći kakav je vaš bračni status
Nisam u vezi / braku
single
Bračno stanje
oženjen
married
Bračno stanje
odvojen
separated
Bračno stanje
razvedeni
divorced
Bračno stanje
zajedničko druženje
cohabiting
Bračno stanje
u građanskoj zajednici
in a civil union
Bračno stanje
neoženjeni partneri
unmarried partners
Bračno stanje
U domaćem partnerstvu
in a domestic partnership
Bračno stanje
udovica
widowed
Bračno stanje
Imate li decu?
Do you have children?
Na pitanje ima li neko djecu
Imate li izdržavane članove koji žive sa vama?
Do you have dependents living with you?
Pitajte da li neko pruža finansijsku podršku ljudima koji žive s njim
Želeo bih da se ponovo ujedinim sa porodicom.
I would like to reunite with my family.
Izjava o nameri da se ponovo ujedine sa porodicom

Dokumenti - Registracija u gradu

Želeo bih da se registrujem u gradu.
I would like to register in the city.
Navodeći da želite da se registrujete u gradu
Kakve dokumente da donesem?
What documents shall I bring?
Na pitanje koje dokumente treba da donesete
Postoje li naknade za registraciju?
Are there any registration fees?
Pitajte da li postoje troškovi registracije
Ovde sam zbog matične registracije.
I am here for the domicile registration.
Navodeći da ste tamo da prijavite prebivalište
Želeo bih da se prijavim za potvrdu o dobrom ponašanju.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Navodeći da želite da se prijavite za potvrdu o dobrom ponašanju
Želeo bih da podnesem zahtev za dozvolu boravka.
I would like to apply for a residence permit.
Navodeći da želite podnijeti zahtjev za dozvolu boravka

Dokumenti - Zdravstveno osiguranje

Hteo bih da postavim nekoliko pitanja u vezi sa zdravstvenim osiguranjem.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Navodeći da imate nekoliko pitanja o zdravstvenom osiguranju
Da li mi treba privatno zdravstveno osiguranje?
Do I need private health insurance?
Na pitanje da li vam je potrebno privatno zdravstveno osiguranje
Šta je pokriveno zdravstvenim osiguranjem?
What is covered by the health insurance?
Pitajući o pokriću osiguranja
Bolničke takse
Hospital fees
Primer pokrića zdravstvenog osiguranja
Naknade za specijaliste
Specialists' fees
Primer pokrića zdravstvenog osiguranja
Dijagnostički testovi
Diagnostic tests
Primer pokrića zdravstvenog osiguranja
Hirurške procedure
Surgical procedures
Primer pokrića zdravstvenog osiguranja
Psihijatrijsko lečenje
Psychiatric treatment
Primer pokrića zdravstvenog osiguranja
Stomatološki tretmani
Dental treatments
Primer pokrića zdravstvenog osiguranja
Tretman za negu oka
Eye care treatment
Primer pokrića zdravstvenog osiguranja

Dokumenti - Viza

Zašto tražite ulaznu vizu?
Why are you requesting the entry visa?
Na pitanje zašto neko traži ulaznu vizu
Da li mi je potrebna viza da posetim [zemlju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Na pitanje da li vam je potrebna viza za ulazak u neku zemlju
Kako mogu da produžim vizu?
How can I extend my visa?
Na pitanje kako možete produžiti svoju vizu
Zašto je moj zahtjev za vizu odbijen?
Why has my visa application been rejected?
Na pitanje zašto je vaš zahtev za vizu odbijen
Mogu li se prijaviti za stalni prebivalište?
Can I apply to become a permanent resident?
Pitajte da li možete podneti zahtev za stalni prebivalište neke zemlje

Dokumenti - vožnja

Da li moram da menjam registarsku tablicu svog automobila?
Do I have to change the license plate of my car?
Pitajte da li morate da promenite tablicu svog automobila, u slučaju da ga donesete iz svoje zemlje porekla
Želeo bih da registrujem svoje vozilo.
I would like to register my vehicle.
Navodeći da želite da registrujete svoje vozilo
Da li moja vozačka dozvola važi ovde?
Is my driving licence valid here?
Pitajte da li je vaša vozačka dozvola tamo važeća
Želeo bih da se prijavim za privremenu vozačku dozvolu.
I would like to apply for a provisional driving license.
Podnošenje zahteva za privremenu vozačku dozvolu
Želeo bih da rezervišem svoj __________.
I would like to book my __________.
Navodeći da želite da rezervišite vozački ispit
teorijski test
theory test
Vrsta testa
polaganje za vožnju
driving test
Vrsta testa
Želeo bih da promenim ____________ u vozačkoj dozvoli.
I would like to change the ____________on my driving license.
Navodeći da želite da promenite neke detalje u vašoj vozačkoj dozvoli
adresa
address
Šta biste želeli da promenite
ime
name
Šta biste želeli da promenite
fotografija
photo
Šta biste želeli da promenite
Želeo bih da dodam više kategorije u svoju vozačku dozvolu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Navodeći da želite da dodate više kategorije svojoj vozačkoj dozvoli
Želeo bih da obnovim vozačku dozvolu.
I would like to renew my driving license.
Navodeći da želite obnoviti vozačku dozvolu
Želio bih zamijeniti ___________ vozačku dozvolu.
I would like to replace a ___________ driving license.
Navodeći da želite zameniti vozačku dozvolu
izgubljen
lost
Izdavanje vozačke dozvole
ukradena
stolen
Izdavanje vozačke dozvole
oštećen
damaged
Izdavanje vozačke dozvole
Želeo bih da uložim žalbu na suspenziju licence.
I would like to appeal my license suspension.
Navodeći da želite podnijeti žalbu na zabranu vožnje

Dokumenti - državljanstvo

Želio bih podnijeti zahtjev za državljanstvo [pridjev zemlje].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Navodeći da želite da zatražite državljanstvo
Gde se mogu registrovati za test na jeziku?
Where can I register for the [language] test?
Na pitanje gdje se možete prijaviti za test jezika
Imam čistu krivičnu prijavu.
I have a clean criminal record.
Navodeći da imate čistu kaznu
Imam potreban nivo [jezika].
I have the required level of [language].
Navodeći da imate potreban nivo jezika
Želeo bih da rezervišem test o opštem znanju o životu u [zemlji].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Navodeći da želite da rezervišite opšti test znanja o životu u toj zemlji
Koje su naknade za prijavu za državljanstvo?
What are the fees for citizenship application?
Na pitanje kolike su naknade za prijavu za državljanstvo
Moj supružnik je [pridjev nacionalnosti] građanin.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Navođenje državljanstva supružnika

Reč dana 04.10.2023.

imenica, geografija
ženski rod, medicina
imenica, geografija
muški rod, hemija
04.10.2023.