Kako da...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili u svakodnevnoj komunikaciji. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Sadržaj - Sadržaj i indeksiranje

Pregled sadržaja
Table of Contents
Spisak odeljka ili poglavlja teza organizovan hronološkim redosledom
Lista figura
List of Figures
Lista podataka iz teze organizovana hronološkim redosledom
Lista tabela
List of Tables
Lista tabela iz teze organizovane hronološkim redosledom
Dodatak
Appendix
Dopunski materijal koji se prikuplja i prilaže na kraju teze
Rečnik
Glossary
Abecedna lista tehničkih pojmova sa njihovim definicijama
Bibliografija
Bibliography
Sistematična lista citiranih knjiga i drugih dela
Indeks
Index
Spisak reči ili izraza na kraju teze sa pokazateljima na to gde se srodni materijal može naći u dokumentu

Reč dana 04.10.2023.

imenica, geografija
ženski rod, medicina
imenica, geografija
muški rod, hemija
04.10.2023.