coté | francusko - srpski prevod

coté

pridev

1. cenjen

pridev

2. uvažen

pridev

Poštovan.

cote | francusko - srpski prevod

cote

ženski rod

1. Marque.
2. Repère. Enregistré sous la cote x.
3. Altitude. Cote d'alerte.
4. Estimation. Cote des paris.
5. Cours. Cote de l'Argus.

1. broj

muški rod

Osnovni pojam matematike, numera, cifra.

2. cena

ženski rod

Vrednost izražena u novcu. Vrednost robe ili usluge.

3. kota

ženski rod

Upisana mera.
1. Rezrez, deo, udeo (koji neko treba da plati), kvota; slovo, cifra, broj (za oznaku akta i sl.); kursna lista na berzi.
2. Na geografskim kartama: visinska tačka (označava apsolutnu i nadmorsku visinu); brežuljak, vis, kosa; morska obala, pribrežje, primorje.

4. kotiranje

imenica

1. Vrednost hartije i druge robe u prometu i na berzi;
2. Određivanje berzanske cene (kursa) papira od vrednosti, strane valute i robe;
3. Prenosno: određeni ugled u javnosti ili u očima ljudi koji imaju društveni uticaj (fr.)

5. kvota

ženski rod

Deo koji pri nekoj deobi pripada pojedincu, srazmeran deo, pripadajući deo, udeo; poreski iznos; pro kvota, prema udelu, srazmerno. (lat.)

6. nadmorska visina

ženski rod

7. oznaka

ženski rod

Znak, znamenje, amblem.

8. porezni iznos

muški rod

9. signatura

ženski rod

Znak koji obeležava suštinu čega; potpis, potpisivanje javne isprave, naročito skraćenim potpisom; potpis umetnika, naročito slikara, na svome delu; tip. stavljanje broja na prvu stranu pri dnu svakog tabaka, broj na prvoj strani pri dnu svakog novog tabaka; u kartografiji: znak za obeležavanje izvesnih predmeta, prirode zemljišta itd.; na receptima: uputstvo o načinu upotrebe propisanog leka i ime onoga za koga je lek; muz. označavanje nota brojkama, ciframa (naročito kod basa); takođe: predznak, ključ; trg. stavljanje znaka, znak (na robi). (lat.)

10. vrednost

ženski rod

côte | francusko - srpski prevod

côte

ženski rod

1. Montée. Course de côte.
2. Rivage.
3. Littoral. Côte rocheuse.

1. brežuljak

muški rod

2. kosa

ženski rod

Kriva linija u geometriji.

3. kota

ženski rod

Upisana mera.
1. Rezrez, deo, udeo (koji neko treba da plati), kvota; slovo, cifra, broj (za oznaku akta i sl.); kursna lista na berzi.
2. Na geografskim kartama: visinska tačka (označava apsolutnu i nadmorsku visinu); brežuljak, vis, kosa; morska obala, pribrežje, primorje.

4. morska obala

ženski rod

Žal.

5. obala

ženski rod

Uzak pojas zemlje uz reku ili more.

6. obronak

muški rod

Pristranaka, padina.

7. pribrežje

imenica

8. prikrajak

muški rod

9. primorje

imenica

Područje oko mora.

10. rebro

imenicaanatomija

11. strana

ženski rod

Deo lista knjige, stranica.

côté | francusko - srpski prevod

côté

muški rod

1. Flanc. Plaie au côté.
2. Endroit. Habiter de ce côté.
3. Aspect. Le bon côté de la chose.

1. bok

muški rod

Strana.

2. krak

muški rod

1. mor. vrsta danskih i švedskih brodova sa tri katarke u Istočnom Moru;
2. sp. najbolji konj u jednoj trkačkoj štali; konj koji ima najviše izgleda na pobedu.
Žablji ud.

3. strana

ženski rod

Deo lista knjige, stranica.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

cadeau | cédé | code | coďt | coteau | cotte | coude | coudée | coűt | couteau | cuit | cuite