appareil | francusko - srpski prevod

appareil

muški rod

1. Machine.
2. Dispositif.
3. Prothèse.
4. Téléphone. Venir ŕ l'appareil.

1. alat

muški rod

Pribor, sve što je potrebno za rad, naročito ručni, oruđe.
Ručna zanatska oruđa, alatke za rad.

2. aparat

muški rod

1. Sprava, naprava, stroj; ceo pribor, sva oruđa, pomoćna sredstva i dr., koja su potrebna za neki posao ili neku službu.
2. Ustanova ili više ustanova koje opsllužuju neku oblast državne uprave ili privrede.
3. Svi zaposleni u administraciji neke partije, ustanove ili privredne organizacije (npr. partijski aparat).
4. Objašnjenja, tumačenja, napomene uz naučni rad. tj. naučni aparat.
5. Svi telesni organi koji čine sistem za vršenje iste funkcije (npr. probavni aparat.)

3. aparatura

ženski rod

Svi aparati jednog tehničkog preduzeća; sva mehanička postrojenja (npr. neke radionice, bioskopa, pozorišta i dr.).

4. avion

muški rodaeronautika

Naprava za letenje teža od vazduha; aeroplan.
Aeroplan, vazduhoplov, mašina za letenje.

5. kamera

ženski rod

1. Vladarska soba, komora;
2. Fotografski aparat;
3. Aparat za filmsko snimanje;
4. TV elektronska sprava za direktni prenos živih prozora na daljinu (lat.)

6. mašina

ženski rod

1. Veštački spoj tela sposobnih za davanje otpora u obliku sprave koja prisiljava mehaničke sile da pod izvesnim uslovima izazivaju određena kretanja, stroj, sprava, i to sprava koja se upotrebljava da se prenosi ili pretvara rad ili energija;
2. Lokomotiva;
3. fig. Stvor bez duha, čovek bez duha. (fr.)

7. naprava

ženski rod

Uređaj, aparat, sprava.

8. odeća

ženski rod

Odelo, garderoba.

9. oruđe

imenica

10. pribor

muški rod

11. sjaj

muški rod

Bleštavilo.

12. sprava

ženski rod

Uređaj, aparat.

appareil | francusko - srpski prevod

appareil

muški rodfotografija

1. kamera

ženski rod

1. Vladarska soba, komora;
2. Fotografski aparat;
3. Aparat za filmsko snimanje;
4. TV elektronska sprava za direktni prenos živih prozora na daljinu (lat.)