quadrate | englesko - srpski prevod

quadrate

pridev

ETYM Latin quadratus squared, p. p. of quadrare to make four-cornered, to make square, to square, to fit, suit, from quadrus square, quattuor four. Related to Quadrant, Quadrat, Quarry an arrow, Square.
Having four sides and four angles.

1. četvorougaon

pridev

2. kvadratni

pridev

Četvorouglast, četvrtast; kvadratni broj, mat., druga potencija, tj. proizvod koji se dobija kad se jedan broj pomnoži samim sobom; kvadratni koren, mat. broj koji je "osnova" jednog kvadratnog broja, npr. 5 je kvadratni koren od 25; kvadratni kristalni sistem, v. tetragonalni kristalni sistem; kvadratni metar, v. pod kvadrat.

quadrate | englesko - srpski prevod

quadrate

glagol

To make square; to make to agree.

1. kvadrirati

glagol

Dići broj a kvadrat, na drugu potenciju, tj. pomnožiti ga sa njim samim: 3 puta 3 = 9. (lat.)
Napraviti četvorouglastim; mat. iznaći površinu jednaku sa danom površinom, iznaći kvadrat jednak po površini sa jednom danom površinom; broj (ili izraz) podići na drugi stepen, tj. pomnožiti ga samim sobom; napraviti na spoljašnjem zidu takve useke da izgleda kao da je sastavljen od četvrtastog kamenja; fig. slagati se, složiti se, biti prilagođen.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

quadrat

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci