local variable | englesko - srpski prevod

local variable

imenicaračunari

A program variable whose scope is limited to a given block of code, usually a subroutine. See also scope (definition 1). Compare global variable.
In computing, a variable that can be accessed only by the instructions within a particular subroutine.

1. lokalna promenljiva

ženski rodračunari

Promenljiva koja se koristi u funkcijama ili potprogramima i koja nije na raspolaganju u celom programu. Pogledajte i varijabla.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci