conception | englesko - srpski prevod

conception

imenica

ETYM French conception, Latin conceptio, from concipere to conceive. Related to Conceive.
The act of becoming pregnant; fertilization of an ovum by a spermatozoon.

1. beba

ženski rod

Novorođenče.

2. čista mašta

ženski rod

3. embrion

muški rod

1. Zametak u ženki kod ljudi i životinja, fetus;
2. Zarodak u cvetu biljke;
3. Prenosno: začetak nečeg uopšte.
4. Životinja u izgradnji, zametak, klica. (grč.)

4. ideja

ženski rod

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

5. koncepcija

ženski rod

1. U duhovnom smislu: Poimanje, shatanja, razumevanje; shvatljivost, moć poimanja, moć razumevanja; zamisao;
2. Fiziološki: Začeće, oplođenje, zatrudnjivanje; koncepcio imakulata beate Virginis (lat. conceptio immacualata beatae Virginis) teol. neporočno začeće svete Deve (učenje rimokatoličke crkve). (lat.)

6. moć poimanja

ženski rod

7. način mišljenja

muški rod

8. planiranje

imenica

Izrada plana, glagolska imenica od planirati (lat.)

9. pojam

muški rod

Osnovno znanje o nečemu, termin, odrednica.

10. razmnožavanje biljaka

imenica

11. razumevanje

imenica

Shvatanje.

12. shvatanje

imenica

Razumevanje.

13. začeće

imenica

Nastajanje zametka.

14. začetak

muški rod

Početak, klica.

15. zamisao

ženski rod

Ideja, namisao.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci