sholastičari | srpski leksikon

1. sholastičari

množina

Školski naučnici, školski mudraci; hrišćanski filozofi Sred. veka koji su pokušavali da utvrde naučno-filozofski sistem hrišćanske crkve (Erigena, Roscelin, Anzelm Kenterberijski, Abelar, Albertus Magnus, Toma Akvinski, Duns Skot, Viljem Okam i dr.); prezrivo: preklapala čija je mudrost ivše za školu nego za život.