kalikstinci | srpski leksikon

1. kalikstinci

množina

Jedna stranka husita u XV veku, pristalica Jana Husa, čiji su članovi naorčito tražili čašu (putir), tj. da se pričešćuju hlebom i vinom (sub utraque specie, pod obadva vida); utrakvisti.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci