prefiks | srpsko - nemački prevod

prefiks

muški rodlingvistika

Slog koji se jednoj reči dodaje spreda, predmetak, npr. predgovor, saradnik, zaraditi itd.; (supr. sufiks); trg. plaćanje kod koga ne važi poček.

1. Präfix

imenicagramatika

Vorsilbe, dem Stamm eines Wortes vorangehendes Wortbildungselement (z.B. ent-, er-).

2. Präfixum

imenica

3. Vorsilbe

ženski rodgramatika

4. Vorspann

muški rodgramatika