blagodatan | srpsko - nemački prevod

blagodatan

pridev

1. erfolgreich

pridev

2. wohlhabend

pridev

3. wohltätig

pridev