entstehen | nemačko - srpski prevod

entstehen

glagol

1. izleći se

glagol

2. izroditi se

glagol

3. nastajati

glagol

4. nastati

glagol

Postati.

5. pojaviti se

glagol

6. postajati

glagol

7. postati

glagol

Nastati.

8. proizaći

glagol

9. proizlaziti

glagol

10. rađati se

glagol

11. roditi se

glagol

12. stvarati se

glagol

13. stvoriti se

glagol

14. začeti se

glagol

15. zapodenuti se

glagol

16. zavrgnuti se

glagol

17. zemetnuti se

glagol