einhalten | nemačko - srpski prevod

einhalten

glagol

1. držati se tačno

glagol

2. obustaviti

glagol

Prekinuti.

3. održati

glagol

Očuvati.

4. održavati

glagol

Čuvati od narušavanja.

5. prestajati

glagol

6. prestati

glagol

7. pridržavati se čega

glagol

8. stajati

glagol

Biti na nogama.

9. tačno izvršiti

glagol

10. zadržati

glagol

11. zadržavati

glagol

12. zaustaviti

glagol