dividende | francusko - srpski prevod

dividende

muški rod

Distribution.

1. dividenda

ženski rodfinansije

1. Srazmerni deo prihoda koji u jednom deoničkom (akcionarskom) društvu pripada svakom od akcionara (deoničara)
2. Pripadajući udeo pojedinačnog poverioca u likvidacionoj stečajnoj masi. (lat.)
Udeo u dobitku koji u određeno vreme pripada svakom udeoničaru u nekom trgovačkom ili akcionarskom društvu, prema broju njegovih udeonica, akcija ili uloga, od dobitka koji se ima podeliti; udeo u podeli dužnikova imanja.

2. udeo

muški rod

Učešće u radu.