article prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: article

Smer prevoda: francuski > srpski

article [ muški rod ]
Generiši izgovor

Partie. Article d'un contrat.
Écrit.
(Familier) Papier. Article de presse.
Objet. Article en solde.
(Linguistique) Déterminant. 'Le' est un article défini.

artikal [ muški rod ]

element [ muški rod ]

gram. Osnovni glasovi jezika, slova, azbuka, alfabeta; obično u pl.: osnove, načela, počela, bitni delovi jedne nauke ili umetnosti; fiz. v. galvanski element; hem. svako ono prosto telo koje se nikakvim sredstvima ne može razložiti na kakve sastojke, pratvar, osnovna materija, osnovni sastojci tela (stari su, na osnovi neposrednog opažanja, smatrali da postoje četiri kvalitativna elementa: vatra, voda, vazduh i zemlja, dok današnja hemija poznaje, dosad, preko 9element elektriciteta je električni elementarni kvantum; psih. sadržina svest; fig. ono što je glavno, uslov života, npr. to je njegov element, tj. on bez toga ne može da živi; on je u svome elementu, tj. one je u sredini koja najbolje odgovara njegovoj prirodi i sklonostima.

zglavak [ muški rod ]

Zglob.

napis [ muški rod ]

Novinski članak, tekst.

roba [ ženski rod ]

Proizvod rada namenjen za tržište, tj. ide u društvenu upotrebu putem razmene. Ima dva bitna svojstva: upotrebnu vrednost, odnosno određeno materijalno svojstvo, i vrednost, tj. društvno svojstvo; vrednost se pojavljuje kao prometna vrednost (u novcu - cena). Oblik je svega bogatstva buržoaskog društva
Vrsta ribama sličnih sisara koji žive u vodi i na kopnu (morski pas, morsko tele, morski lav i dr.).
Dugačka haljina ženska i dečja ili komad tkanine dovoljan za takvu haljinu; zvanično odelo pravnika (advokata i sudija) u Francuskoj. (ital.)

tačka [ ženski rod ]

Interpunkcijski znak na kraju rečenice.

član [ muški rod ]

Pripadnik nekog udruženja.

članak [ muški rod ]Moji prevodi