invention | francusko - srpski prevod

invention

ženski rod

1. Découverte.
2. Imagination. L'invention de l'ordinateur.
3. Mensonge. S'en tirer par une invention.

1. ideja

ženski rod

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

2. inovacija

ženski rod

Novina, novačenje, novotarenje, menjanje, ono što je uvedeno kao novo, novina; obnova, poboljšanje kvaliteta nečemu, usavršavanje, modernizacija (lat.)

3. invencija

ženski rod

Pronalaženje, izumevanje; pronalazak, izum; pronalazački dar, sposobnost pronalaženja; duhovitost, dosetljivost. (lat.)

4. izmišljanje

imenica

5. izmišljenost

ženski rod

6. izmišljotina

ženski rod

7. izum

muški rod

Pronalazak, otkriće.

8. pronalazak

muški rod

Izum, otkriće.

9. pronalaženje

imenica

10. sposobnost pronalaženja

ženski rod