morpheme | englesko - srpski prevod

morpheme

imenicalingvistika

Minimal meaningful language unit; it cannot be divided into smaller meaningful units.
Smallest element of language to have meaning or grammatical function.
Basic unit of language; morphemes are the building blocks of which a language is constructed. They are the smallest units of grammatical analysis and include prefixes, suffixes, verb endings, and root words.

1. monem

muški rodlingvistika

1. U evropskoj lingvistici naziv za najmanji, dalje neraščlanjivi značenjski jezički oblik; kao leksičke jedinice monemi se zovu leksemi, a kao gramatičke morfemi; tako npr. u reči papiri monem papir je leksem, a monem -i je morfem sa značenjem množina muškog roda;
2. U američkoj se lingvistici monem naziva morfem (grč.)

2. morfem

muški rodlingvistika

Morfološka jedinica jezika, najmanja jezička jedinica koja nešto znači: npr. u izvedenoj reči kamenčić dve su morfeme, jedna korenska (kamen-), a druga je sufiksalna (-ić); prema tome, reči nisu najmanje jezičke jedinice koje imaju svoje značenje, jer u reči može biti više delova koji imaju svoja posebna značenja; svaki takav deo koji ulazu u sastav jedne reči naziva se terminom morfem(a) (grč.)

3. morfema

ženski rodlingvistika

Morfem (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci