enlight | englesko - srpski prevod

enlight

glagol

1. osvetliti

glagol

2. zapaliti

glagol