clone | englesko - srpski prevod

clone

imenicaračunari

A copy; in microcomputer terminology, a look-alike, act-alike computer that contains the same microprocessor and runs the same programs as a better-known, more prestigious, and often more expensive machine.

1. klon

muški rodračunari

1. Svaki deo hardvera ili softvera koji imitira uspešniju (ili skuplju) verziju.
2. Svaki računar koji izvršava isti softver, ili je kompatibilan sa istim hardverom kao i originalni IBM PC ili PC AT računar. Danas to važi za svaki računar koji radi sa Vindovsom ili DOS-om.
3. Pogrešan izraz za jeftin PC računar. Danas se više koristi izraz "kompatibilan".

clone | englesko - srpski prevod

clone

imenica

Sinonimi: clon

An exact replica. In genetics, any one of a group of genetically identical cells or organisms. An identical twin is a clone; so, too, are bacteria living in the same colony. The term “clone” has also been adopted by computer technology to describe a (nonexistent) device that mimics an actual one to enable certain software programs to run correctly.
A group of genetically identical cells or organisms derived from a single cell or individual by some kind of asexual reproduction; SYN. clon.

1. imitacija

ženski rod

Podražavanje, ugledanje na; ono što je izrađeno po ugledu na nešto, npr. veštačko drvo, kamen, mramor itd.; imitacio Hristi, ugledanje na Hrista. (lat.)

2. interaktivna kopija

ženski rod

3. klon

muški rod

1. Potomstvo od bespolnog razmnožavanja jednog individiuuma;
2. Sve ćelije koje proističu od iste ćelije pretka a koje imaju identičan genetski sastav
3. Živa jedinka dobijena oplodnjom jajne ćelije putem bilo koje telesne ćelije. (grč.)

4. kopija

ženski rod

1. Prepis ili fotokopija nekog originala (dokumenta, rukopisa i dr.);
2. Tačna reprodukcija, imitacija nekog umetničkog dela (slike, skulpture i dr.);
3. Uopšte: nešto urađeno tačno prema uzorku;
4. Slika izrađena iz negativa filma (fotografski pozitiv);
5. Primerak snimljenog i umnoženog filma;
6. Prneosno: podražavanje, ugledanje (lat.)
Prepis; fot. otisak, snimak; precrt, preslikano slikarsko ili vajarsko delo; fig. podražavanje, ugledanje; nešto izrađeno podražavanjem; pro kopija (lat. pro copis) za prepis.

clone | englesko - srpski prevod

clone

glagol

To make a clone of.

1. ekstrahovati iz istog organizma

glagol

2. klonirati

glagol

Umnožiti, umnožavati mnoštvo istovetnih živih bića (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

call in | call on | calluna | cauline | clan | clanny | clean | clown | clue in | colin | colleen | colon | colony | cullion

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci