assertional | englesko - srpski prevod

assertional

pridev

1. asertivan

pridev

Kojim se tvrdi, potvrdan;
fil., asertoran sud, sud u kome se odnos između subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (up. problematičan, apodiktičan);
asertorna zakletva, prav., zakletva koja se polaže posle datog i skaza (za razliku od promisorne zakletve, tj. one koja se polaže pre davanja iskaza).

2. deklarativan

pridev

1. Koji ima karakter objavljivanja (ili objašnjavanja), objavni, izjavni, iskazni.
2. Koji se odnosi na deklamaciju, izjavu, proglas; (lat.)

3. izričan

pridev