apparatus | englesko - srpski prevod

apparatus

imenicagramatika

1. A set of materials or equipment designed for a particular use; A group of anatomical or cytological parts functioning together; An instrument or appliance designed for a specific operation
2. The functional processes by means of which a systematized activity is carried out; as the machinery of government; the organization of a political party or an underground movement

1. aparat

muški rod

1. Sprava, naprava, stroj; ceo pribor, sva oruđa, pomoćna sredstva i dr., koja su potrebna za neki posao ili neku službu.
2. Ustanova ili više ustanova koje opsllužuju neku oblast državne uprave ili privrede.
3. Svi zaposleni u administraciji neke partije, ustanove ili privredne organizacije (npr. partijski aparat).
4. Objašnjenja, tumačenja, napomene uz naučni rad. tj. naučni aparat.
5. Svi telesni organi koji čine sistem za vršenje iste funkcije (npr. probavni aparat.)

2. aparatura

ženski rod

Svi aparati jednog tehničkog preduzeća; sva mehanička postrojenja (npr. neke radionice, bioskopa, pozorišta i dr.).

3. gimnastička sprava

ženski rod

4. mašina

ženski rod

1. Veštački spoj tela sposobnih za davanje otpora u obliku sprave koja prisiljava mehaničke sile da pod izvesnim uslovima izazivaju određena kretanja, stroj, sprava, i to sprava koja se upotrebljava da se prenosi ili pretvara rad ili energija;
2. Lokomotiva;
3. fig. Stvor bez duha, čovek bez duha. (fr.)

5. naprava

ženski rod

Uređaj, aparat, sprava.

6. oprema

ženski rod

Sprema, stvari sa određenom zajedničkom namenom.

7. organ

muški rod

1. Ustanova koja vrši određene društvene funkcije (vlasti, sudstva i sl.)
2. Pojedinac koji vrši takve funkcije;
3. Novine neke ustanove ili udruženja, partije i sl;
4. Oruđe; ranije: muzički instrument (otuda naše orgulje, nl. organum); pomoćno sredstvo, član pomagač; fig. pretstavnik, npr. organ vlasti i sl.; lice po kome se nešto poručuje ili koje ima zakoga da obavi neki posao, posrednik; glasilo, list, časopis koji je pretstavnik nekog pokreta, staleža, grupe i dr.

8. oruđe

imenica

9. pomagalo

imenica

10. pribor

muški rod

11. sprava

ženski rod

Uređaj, aparat.

12. sprave

množina

Aparati, naprave.

13. uređaj

muški rod

Sprava, aparat.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci