supstantivirati | srpski leksikon

1. supstantivirati

glagollingvistika

Napraviti imenicom, poimeničiti.