rekcija | srpski leksikon

1. rekcija

ženski rodlingvistika

Upravljanje reči jednih prema drugima u rečenici, osobito u glagolskim vezama (npr. glagol smetati može imati objekat u dativu i u akuzativu: smetati nekom i smetati nekoga; kad to označimo u rečniku, označili smo rekciju dotičnog glagola) (lat.)
U rečenici: zavisnost jedne reči od druge, npr.: Sećati se rado svojih roditelja (dakle, glagol "sećati se", zahteva drugi padež); up. regirati.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

reakcija | reakcije | rekusija | rikecij | rikecija | rogacija

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci